Samorząd

Gospodarkę finansową Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (KIBR) prowadzi Krajowa Rada Biegłych Rewidentów (KRBR). Podstawą gospodarki finansowej KIBR jest roczny plan finansowy uchwalany przez KRBR na każdy rok obrotowy.

Podstawowe zasady gospodarki finansowej KIBR ustala Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów.

Gospodarka finansowa KIBR podlega kontroli Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Sprawozdania finansowe KIBR

Podstawa prawna

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów ustanowiła medal i odznakę KIBR.

Medal KIBR

Medal przyznawany jest za szczególne osiągnięcia na rzecz KIBR oraz na polu rewizji finansowej i/lub rachunkowości. Medalem można uhonorować:
 • osobę fizyczną,
 • osobę prawną,
 • jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej.
Składanie wniosków o przyznanie medalu KIBR w 2017 r.

Wnioski o odznaczenie medalem KIBR będą przyjmowane do dnia 31 maja 2017 r.   
Wnioski przekazane po ww. terminie nie będą brane pod uwagę przez Kapitułę Medalu.


Krajowa Rada powołała Kapitułę Medalu KIBR, której zadaniem jest rekomendowanie wniosków o przyznanie medalu.

Kapituła Medalu KIBR (kadencja 2015-2018)

 • Aldona Kamela-Sowińska – przewodnicząca
 • Jadwiga Szafraniec – zastępca przewodniczącej
 • Jadwiga Architekt
 • Beata Binek
 • Józef Dudek
 • Jadwiga Glumińska-Pawlic
 • Radosław Ignatowski
 • Barbara Kumor
 • Stanisław Leszek
 • Teresa Martyniuk
 • Elżbieta Mączyńska
 • Franciszek Plichta
 • Dorota Sobieniecka-Kańska

Wniosek o przyznanie Medalu KIBR

Wnioski o zgłaszanie kandydatur do przyznania medalu mają prawo składać:

 • regionalne oddziały samorządu,
 • organy KIBR,
 • biegli rewidenci.

Aby wniosek został przyjęty musi:

 • zostać złożony w formie pisemnej,
 • zostać podpisany czytelnym podpisem przez osobą wnioskującą
 • zawierać adres do korespondencji lub adres e-mail.

Osoba zgłaszająca wniosek bierze odpowiedzialność za podane we wniosku informacje.

Kapituła Medalu KIBR nie rozpatruje ponownie wniosków, które wcześniej nie uzyskały jej rekomendacji. Aby Kapituła ponownie rozpatrzyła wniosek dotyczący osoby, która nie uzyskała wcześniej rekomendacji Kapituły, konieczne jest ponowne złożenie wniosku.

Posiedzenie Kapituły Medalu KIBR planowane jest na dzień 20 czerwca 2017 r.
Uroczyste wręczenie medali w 2017 r. planowane jest podczas XVIII Dorocznej Konferencji Auditingu.

Wnioski prosimy przekazywać drogą pocztową na adres:

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Odznaka KIBR

Odznaka KIBR (brązowa, srebrna lub złota) przyznawana jest wyłącznie biegłym rewidentom, jako m.in. wyraz uznania za uczestnictwo w pracach na rzecz środowiska biegłych rewidentów.

Wnioski o zgłaszanie kandydatur do przyznania odznaczeń mają prawo składać regionalne oddziały samorządu oraz organy KIBR.

Rejestr odznaczeń KIBR

Terminy wręczania odznak KIBR w regionalnych oddziałach KIBR

RO Koszalin - 9 czerwca 2017 r.

Kontakt

telefon: 22 637 30 81-83 wew. 120
e-mail: monika.zytkowicz@kibr.org.pl

W 2011 r. powołano Fundację Seniora, której celami statutowymi są:

 • wspieranie biegłych rewidentów i byłych biegłych rewidentów, którzy zaprzestali czynnej działalności zawodowej,
 • opieka i pomoc społeczna biegłym rewidentom i byłym biegłym rewidentom,
 • aktywizacja biegłych rewidentów, którzy zaprzestali czynnej działalności zawodowej,
 • działalność w zakresie edukacji i nauki,
 • współpraca z instytucjami oraz organizacjami realizującymi zadania zbieżne z celami Fundacji.

Zarząd Fundacji

 • Stanisław Leszek – prezes
 • Andrzej Nowaczewski – członek

Rada Fundacji (kadencja 2015-2019)

 • Barbara Misterska-Dragan – przewodnicząca
 • Jolanta Gałuszka – zastępca przewodniczącej
 • Henryk Michał Drewniak
 • Maciej Ostrowski
 • Ernest Podgórski
 • Ewa Sowińska
Zwracamy się z uprzejmą prośbą, w szczególności do biegłych rewidentów oraz do podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, o dokonywanie dobrowolnych wpłat na konto Fundacji. Za dokonywane wpłaty z góry dziękujemy i zapewniamy, że środki te zostaną wydatkowane zgodnie z celami statutowymi Fundacji.

Pamiętajmy, że każdy z nas może w przyszłości znaleźć się w potrzebie skorzystania z pomocy Fundacji.

Konto Fundacji

Bank PKO BP S.A.
97 1020 1042 0000 8502 0279 2968.

Kontakt

Fundacja Seniora
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Dokumenty Fundacji

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów w celu kreowania jednolitego wizerunku biegłych rewidentów i podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych stosuje logotyp KIBR. Logotyp KIBR podlega ochronie prawnej.

Logotyp KIBR można pobrać:

 • po zalogowaniu się (dotyczy biegłych rewidentów oraz firm audytorskich),
 • kontaktując się z Biurem KIBR (po uzyskaniu zgody Krajowej Rady Biegłych Rewidentów):

Podstawa prawna

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@kibr.org.pl