Biuro KIBR

Biuro Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (KIBR) zapewnia obsługę organizacyjno-kancelaryjną:
  • organów KIBR,
  • komisji powoływanych przez KRBR,
  • Komisji Egzaminacyjnej.
Biuro KIBR działa na podstawie regulaminu organizacyjnego Biura KIBR, uchwalanego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów (KRBR). Nadzór nad Biurem sprawuje prezes KRBR, który jest pracodawcą i zarządza pracą Biura przy pomocy dyrektora Biura KIBR.Komórki Biura KIBR
Dyrektor Biura KIBR
Maciej Chorostkowski
e-mail: maciej.chorostkowski@kibr.org.pl
Kieruje pracami Biura, koordynuje funkcje obsługi organów KIBR, komisji powołanych przez KRBR oraz Komisji Egzaminacyjnej. Reprezentuje Biuro na zewnątrz. Prowadzi współpracę m. in. z biurem obsługi Komisji Nadzoru Audytowego. Koordynuje działania związane z przeprowadzaniem przetargów.

Paweł Tyszer Dyrektor Centrum Edukacji KIBR
Paweł Tyszer
e-mail: pawel.tyszer@kibr.org.pl
Funkcję dyrektora Centrum Edukacji KIBR (CEK) pełni osoba powołana przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Dyrektor kieruje i koordynuje pracami CEK oraz sprawuje nadzór nad jego działalnością. Odpowiada także za rozwój i finanse CEK.


Dział Samorządowy
Kierownik: Ewelina Kaczorowska-Wiosna
e-mail: ewelina@kibr.org.pl
Dział zajmuje się obsługą organów KIBR i komisji powołanych przez KRBR. Obsługuje rejestr biegłych rewidentów i listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Odpowiada za współpracę międzynarodową.

Dział Postępowania Kwalifikacyjnego

Kierownik: Anna Krok
e-mail: anna.krok@kibr.org.pl
Dział zajmuje się obsługą Komisji Egzaminacyjnej oraz kandydatów na biegłych rewidentów. Prowadzi dokumentację postępowania kwalifikacyjnego i współpracuje z regionalnymi oddziałami KIBR, w których odbywają się egzaminy dla kandydatów na biegłych rewidentów.

Dział ds. Wsparcia Audytu
e-mail: katarzyna.korycka@kibr.org.pl
Dział zajmuje się monitorowaniem regulacji oraz publikacji (anglojęzycznych) w zakresie audytu. Przygotowuje streszczenia (wskazówki) materiałów i regulacji dotyczących konkretnych obszarów badania sprawozdań finansowych. Opracowuje projekty krajowych standardów rewizji finansowej (w oparciu o międzynarodowe standardy rewizji finansowej).

Dział Szkoleniowo-Wydawniczy
e-mail: dorota.malicka@kibr.org.pl
Dział zajmuje się obsługą działalności szkoleniowej i wydawniczej KIBR, w tym realizowanej przez Centrum Edukacji KIBR. Opracowuje zestawienia potrzeb szkoleniowych i współpracuje z wykładowcami, autorami, recenzentami i innymi osobami zaangażowanymi w proces wydawniczy.

Działu Finansowo-Księgowego
Kierownik, Główny Księgowy: Iwona Pietrusiewicz
e-mail: iwona.pietrusiewicz@kibr.org.pl
Dział obsługuje KIBR w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości. Zajmuje się obsługą Komisji ds. finansowych i Krajowej Komisji Rewizyjnej. Prowadzi obsługę finansowo-księgową Centrum Edukacji KIBR.

Kontrolerzy KIBR
Kierownik: Andrzej Netter
e-mail: andrzej.netter@kibr.org.pl
Kontrolerzy KIBR przeprowadzają kontrole w podmiotach uprawnionych, które  wykonują czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego. Mogą także przeprowadzać kontrole w pozostałych podmiotach uprawnionych.

Dział Prawny
e-mail: lukasz.jasinski@kibr.org.pl
Dział zajmuje się obsługą prawną KIBR. Udziela porad prawnych oraz sporządza opinie i ekspertyzy prawne. Reprezentuje KIBR i jej organy przed sądami powszechnymi i organami państwowymi (UOKiK, GIODO, TK, RPO).

Dział Informatyczny
e-mail: robert.lukasik@kibr.org.pl
Dział zajmuje się obsługą funkcjonowania Biura pod względem informatycznym. Administruje bazami danych KIBR, elektronicznym systemem obiegu dokumentów oraz stroną internetową KIBR i Centrum Edukacji KIBR.

Dział Administracyjny
e-mail: marzena.naumiuk@kibr.org.pl
Dział zajmuje się obsługą organizacyjną i kancelaryjną, zaopatrzeniem oraz obsługą techniczną i gospodarczą KIBR. Prowadzi bieżącą współpracę z firmami zewnętrznymi, które świadczą usługi na rzecz KIBR.

Godziny pracy Biura KIBR

  • poniedziałek – w godz. 8.00-18.00,
  • od wtorku do piątku - w godz. 8.00-16.00.

Kontakt

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa
telefon: 22 637 30 81-83
fax: 22 637 30 84
e-mail: biuro@kibr.org.pl
Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@kibr.org.pl